Pastorační rada 1.3.2023

Zápis ze schůzky Pastorační rady farnosti Slatinice

1.3.2023 v Těšeticích na faře

Přítomni: p. Miroslaw Lukasiewicz, p. Marta Dozrálová, p. Anna Znojilová, p. Marie Surmová,

 ( p. Tomáš Richter omluven — nemoc)

1/ Členové farní rady seznámili p.faráře s pravidelnými aktivitami, které ve farnosti Slatinice probíhají:

Modlitby matek

Společenství Čteme Písmo a modlíme se spolu (1x za 14dní)

Modlitba Růžence v kapli v Lutíně (každý den)

Schola — nácvik cca 1x za 14dní

Naděje z.s. - několikrát za rok setkání a příprava a organizování různých aktivit

Pravidelný úklid v kostele (skupina obětavých farníků)

2/ Naděje z.s. spolu s farníky (a u některých i s obcí Slatinice) na tento rok 2023 připravuje některé akce:

Noc kostelů,

Pouť ke sv. Antonínovi,

Hody,

Farní den,

Koncert sboru Rovina,

které jsme představili a zveřejněny budou předem jednak na nástěnce v kostele, na webových stránkách farnosti, ale i na letáčku, který si mohou lidé z kostela vzít domů a již dopředu si plánovat rodinný program

3/ Děti k 1. sv. přijímání: letos nebude, ale příští rok se sejde více dětí, takže jejich příprava může být pro ně lepší ve větší skupince a  farnost se může zapojit do přípravy oslav, apod.

4/ Probrali jsme možnost drobné výpomoci při zajištění přípravy na bohoslužby v kostele apod. Podle liturgické doby a potřeby ( úklid, pomoc p. kostelníkovi)

5/ Znovu zdůrazníme v ohláškách  i osobním rozhovorem s lidmi v kostele, možnost zapojit se do přípravy přímluv. Jednak do jejich čtení, nebo vkládáním svých proseb do košíčku.

6/Provoz na faře, zajištění údržby budovy — pověřen správce p. Vašenka. Možnosti využití fary pro potřeby farnosti (setkávání společenství, scholy, maminek s dětmi, možnost pravidelného posezení a neformálního setkávání farníků, atd...) Pronajímání fary na jednotlivé akce jiným spolkům nebo skupinám lidí - pravidla která je třeba respektovat — povolení a dohoda se statut. zástupcem ve farnosti, domluva se správcem budovy atd... Na faře je nově nainstalováno plynové topení, z důvodu cen energií probíhá dolaďování provozu a možnosti používání fary i v zimě, protože není možné vytápět celou budovu.

7/Protože ve farnosti je mnoho rodin s malými dětmi, vyvstává potřeba zamyslet se nad možnostmi pastorace pro tyto rodiny a pro malé děti. Otevírá se iniciativa pro tyto mladé rodiny, aby podle potřeb a přání postupně navrhly, co by chtěly?

Na dalším termínu setkání Pastorační rady jsme se zatím nedohodli, jsme stále v kontaktu a podle aktuální situace budeme reagovat.

Zapsala: M. Surmová