Pastorační rada 16.11.2023

Zápis z pastorační rady

Slatinice 16.11.2023

Přítomní: p.farář M.Lukasiewicz, M.Dozrálová, A.Znojilová, T.Richter, M.Surmová

Na schůzce pastorační rady jsme nejdříve hovořili o konkrétních akcích a termínech, které nás čekají v příštím roce, a to jak liturgických, tak komunitních a společenských.

V Roce 2024:

29.března – 1.dubna     Velikonoce

Neděle 19.května – 1.svaté přijímání (asi 6 dětí)

Pátek 7.června – Noc kostelů

Neděle 15.června – Pouť ke sv. Antonínovi na Malém Kosíři

Neděle 18.srpna – Hody ve Slatinicích

Neděle 29.září – Farní den

Dále jsme hovořili o různých podnětech a návrzích, které se jeví jako aktuální:

-          Pomoc pro pana kostelníka (při přípravě před mší sv., velikonoční a vánoční období) vyzvat v kostele farníky, kdo by byl ochotný jako přípomoc

-          Před časem vznikl zájem o vznik skupiny lektorů, kteří by se střídali při čtení v neděli. Od nového kalendářního roku T. Richter sestaví tabulku s rozpisem lektorů, aby každý věděl, kdy je na řadě. Zároveň zřídí skupinu na Whatsapp a tabulku, pro snazší komunikaci, kromě tištěných seznamů v kostele

-          Pastorační radu mrzí, že se více nezapojují farníci do přípravy přímluv ke mši sv. Zopakujeme výzvu v ohláškách a budeme se snažit osobně povzbudit lidi k zapojení

-          Znovu připomeneme Farní společenství – čtení z písma, které se schází na faře 1xza 14dní

-          Probírala se otázka akolytů, co tato služba obnáší atd. s ohledem na členy naší farnosti, kteří by mohli v případě potřeby podávat sv. přijímání.

-          Otázka neformálního setkávání na faře během roku, kdy bychom se mohli společně jako farnost pobavit a lépe se stmelit? Návrh zní cca 3x ročně, např. v kavárně na faře? Zatím nebylo domluveno v kterou dobu během týdne nebo o víkendu? Např. setkání s hostem, beseda….

-          Možnost sepsání dotazníku pro farníky, kde by se mohli anonymně vyjádřit co by si přáli podpořit ve farnosti (např. modlitební setkání, vzdělávání, výlety, práce s dětmi a mládeží) nebo jak by se mohli nebo chtěli podílet na chodu společenství, byla zatím zamítnuta.

Další setkání pastorační rady bylo předběžně domluveno na podzimní termín.

Sepsala M. Surmová

Zápis bude uveřejněn na farních webových stránkách.

Pastorační rada 1.3.2023

Zápis ze schůzky Pastorační rady farnosti Slatinice

1.3.2023 v Těšeticích na faře

Přítomni: p. Miroslaw Lukasiewicz, p. Marta Dozrálová, p. Anna Znojilová, p. Marie Surmová,

 ( p. Tomáš Richter omluven — nemoc)

1/ Členové farní rady seznámili p.faráře s pravidelnými aktivitami, které ve farnosti Slatinice probíhají:

Modlitby matek

Společenství Čteme Písmo a modlíme se spolu (1x za 14dní)

Modlitba Růžence v kapli v Lutíně (každý den)

Schola — nácvik cca 1x za 14dní

Naděje z.s. - několikrát za rok setkání a příprava a organizování různých aktivit

Pravidelný úklid v kostele (skupina obětavých farníků)

2/ Naděje z.s. spolu s farníky (a u některých i s obcí Slatinice) na tento rok 2023 připravuje některé akce:

Noc kostelů,

Pouť ke sv. Antonínovi,

Hody,

Farní den,

Koncert sboru Rovina,

které jsme představili a zveřejněny budou předem jednak na nástěnce v kostele, na webových stránkách farnosti, ale i na letáčku, který si mohou lidé z kostela vzít domů a již dopředu si plánovat rodinný program

3/ Děti k 1. sv. přijímání: letos nebude, ale příští rok se sejde více dětí, takže jejich příprava může být pro ně lepší ve větší skupince a  farnost se může zapojit do přípravy oslav, apod.

4/ Probrali jsme možnost drobné výpomoci při zajištění přípravy na bohoslužby v kostele apod. Podle liturgické doby a potřeby ( úklid, pomoc p. kostelníkovi)

5/ Znovu zdůrazníme v ohláškách  i osobním rozhovorem s lidmi v kostele, možnost zapojit se do přípravy přímluv. Jednak do jejich čtení, nebo vkládáním svých proseb do košíčku.

6/Provoz na faře, zajištění údržby budovy — pověřen správce p. Vašenka. Možnosti využití fary pro potřeby farnosti (setkávání společenství, scholy, maminek s dětmi, možnost pravidelného posezení a neformálního setkávání farníků, atd...) Pronajímání fary na jednotlivé akce jiným spolkům nebo skupinám lidí - pravidla která je třeba respektovat — povolení a dohoda se statut. zástupcem ve farnosti, domluva se správcem budovy atd... Na faře je nově nainstalováno plynové topení, z důvodu cen energií probíhá dolaďování provozu a možnosti používání fary i v zimě, protože není možné vytápět celou budovu.

7/Protože ve farnosti je mnoho rodin s malými dětmi, vyvstává potřeba zamyslet se nad možnostmi pastorace pro tyto rodiny a pro malé děti. Otevírá se iniciativa pro tyto mladé rodiny, aby podle potřeb a přání postupně navrhly, co by chtěly?

Na dalším termínu setkání Pastorační rady jsme se zatím nedohodli, jsme stále v kontaktu a podle aktuální situace budeme reagovat.

Zapsala: M. Surmová